Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 1/2009,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 29.6.2009 usnesením č. 4 bod č. 12 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

U pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

a) část obce Mikulovice koeficient 1,4,
b) část obce Blato koeficient 1,4

Čl. 2

U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitostí se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

a) část obce Mikulovice koeficient 1,4,
b) část obce Blato koeficient 1,4

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.

Klosová Eva, v.r. Pfeifer Karel, v.r.
starostka místostarosta

starostka