Nejnovější

I/37MÚK Medlešice, dostavba

vyvěšeno: 15. 2.2016
k sejmutí: 2.3.2016

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2016 - INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

VIZ. PŘÍLOHA

Znak a vlajka

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA "Rozhodnutím" č.33 ze dne 18.května 2012 udělil obci Mikulovice ZNAK A VLAJKU

Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 1/2009,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 29.6.2009 usnesením č. 4 bod č. 12 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1